| MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Vyhláška č. 3/1996 o změně č. 4 ÚPN SÚ města Horažďovice

 

Město Horažďovice

 

VYHLÁŠKA č. 3/1996

o změně č. 4 ÚPN SÚ města Horažďovic

 

Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo dne 13. března 1996 podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

            Územní plán sídelního útvaru města Horažďovice, schválený na 7. zasedání městského zastupitelstva dne 11. března 1992 a upravený ve smyslu jeho pozdějších změn a doplňků se mění takto:

 

1. území na západním okraji města Horažďovice ohraničené ze severu plánovaným obchvatem města, ze západu plánovaným propojením mezi křižovatkou u Nového Dvora a uvedeným obchvatem, na jihu stávající zástavbou podél ulice Komenského /I/22) a na východě stávající zástavbou podél ulice Třebomyslické se mění z plochy určené pro zemědělskou výrobu (pole) na plochu určenou pro bydlení - individuelní bytovou zástavbu.

 

2. území na severovýchodním okraji města Horažďovice, ohraničené ze severu vrchem Loretou, na západě komunikací Loretskou, na jihu stávající individuelní zástavbou rodinnými domy a na východě smuteční síní a hřbitovem v ulici Šumavské se mění z plochy pro zemědělskou výrobu (pole) na plochu pro bydlení - individuelní bytovou zástavbu.

Pro uvedená území budou ve smyslu připomínek DOSS upraveny regulativy včetně konečného řešení komunikačního systému a sítí.

Ostatní části územního plánu nejsou těmito změnami dotčeny a zůstávají v platnosti.

 

Dokumentace uvedeného územního plánu včetně změn je uložena na Městském úřadě v Horažďovicích a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Klatovech.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.3.1996

 

 

              Jan Petrus v.r.                                                                    Václav Trčka v.r.

            zástupce starosty                                                                     starosta města

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ