Registr oznámeni: Město Horažďovice

Město Horažďovice

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb. (§ 18 odst. 1, písm. b), o ochraně osobních údajů, není správce registru povinen podat Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být zveřejněny.

Správce databáze osobních údajů - evidenční orgán

Městský úřad Horažďovice
Tajemnice
Mírové náměstí 1
Horažďovice, 341 01

Účel zpracování

Vedení Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr") dle zákona č. 159/2006 Sb. a evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů

Veřejní funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb. a každý, kdo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., písemně požádá o nahlédnutí do registru

Kategorie příjemců údajů:

Každý, kdo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., písemně požádá o nahlédnutí do registru, a orgány příslušné k řízení a rozhodování o porušení povinností dle zákona č. 159/2006 Sb.

Doba uchování

Po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře a 5 let ode dne podání žádosti o nahlížení do registru

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů (trezor), fyzická ochrana objektu. Automatizované zpracování: přístupová práva, šifrování dat.