Registr oznámeni: Město Horažďovice

Město Horažďovice

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Žádost o přístup

Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru
dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který vede Městský úřad Horažďovice.Pořadové číslo (vyplní úřad) ........................................

Datum narození :
Jméno :
Příjmení, Titul :  
Adresa místa trvalého bydliště :
Ulice, číslo :  
Obec, PSČ :  
Adresa pro doručování (je-li jiná, než adresa místa trvalého bydliště):
Ulice, PSČ :  
Obec, PSČ :  

Elektronická adresa pro doručování (nepovinné) :

Způsob doručení uživatelského jména a hesla : |

Poučení:

  • Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
  • Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
  • Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
  • O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
  • Žadatel souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.
Datum :

Vlastnoruční podpis žadatele :

............................................................

Ověření žádosti (vyplní úřad):

Podle dokladu:   Číslo:
Ověřil (jméno a funkce):
Dne:  Podpis:
Vytisknout na tiskárně