ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor památkové péče, školství a kultury

Vedoucí odboru - Mgr. Radka Kočí- tel. 371 430 555

Činnost

 

 • vykonává státní správu v oblasti památkové péče v rozsahu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve správním obvodu (ORP Horažďovice) na kulturních památkách a nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně nebo v ochranném pásmu a další související činnosti včetně metodické pomoci
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče  a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • vyjadřuje se k návrhům na prohlášení věcí za kulturní památku, jakož i k návrhům na zrušení prohlášení kulturní památky
 • vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit ve stanovené lhůtě
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky
 • vykonává funkci dotčeného orgánu státní  správy na úseku památkové péče, nejedná-li se o národní kulturní památku, a to zejména v řízeních vedených podle stavebního zákona
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovnou obcemi
 • koordinuje označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem  „Kulturní památka“
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování památkového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení
 • projednává přestupky dle památkového zákona
 • vede seznamy kulturních památek
 • zabezpečuje agendu dotačních programů MK ČR a KÚ PK na obnovu, údržbu i záchranu nemovitých kulturních památek, vyhledává další možné dotační zdroje
 • poskytuje informace v rozsahu svých kompetencí
 • připravuje návrhy rozpočtu pro školy a školská zařízení
 • zpracovává podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením krajským úřadem
 • připravuje a zajišťuje podklady pro vydávání měsíčníku Horažďovický obzor
 • zajišťuje aktivity v oblasti cestovního ruchu
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ