ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru - Mgr. Eva Slavíčková

Činnost odboru:

Mgr. Eva Slavíčková – vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí (sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí)

- výkon agendy v obci Horažďovice a Horažďovice Předměstí

 • Realizace opatření na ochranu nezletilých dětí

 • Výkon funkce opatrovníka a poručníka

 • Výkon funkce kolizního opatrovníka v soudních řízeních, které se dotýkají práv dítěte (tj. zastupování dítěte v řízeních o úpravě poměrů, o určení rodičovského styku, o snížení či zvýšení výživného, určení a popření otcovství, změna příjmení, schválení právního jednání,…..)

 • Spolupráce se soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR, školami, dětskými lékaři, psychology, odbornými poradenskými zařízeními

 • Sledování výkonu ústavní výchovy a vývoje dětí, které byly umístěny do výchovy jiných osob než rodičů

 • Vyhledávání ohrožených dětí a rodin

 • Terénní sociální práce

 • Komplexní poradenská činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 

       Mgr. Eva Slavíčková, Mgr. Petra Janečková  - sociálně-právní ochrana dětí (sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí)

- výkon agendy v obci Břežany, Hejná, Horažďovice (Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov), Hradešice, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Nehodív, Olšany, Pačejov, Slatina, Svéradice, Tužice, Velké Hydčice, Velký Bor, Kejnice)

 • Realizace opatření na ochranu nezletilých dětí

 • Výkon funkce opatrovníka a poručníka

 • Výkon funkce kolizního opatrovníka v soudních řízeních, které se dotýkají práv dítěte (tj. zastupování dítěte v řízeních o úpravě poměrů, o určení rodičovského styku, o snížení či zvýšení výživného, určení a popření otcovství, změna příjmení, schválení právního jednání,…..)

 • Spolupráce se soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR, školami, dětskými lékaři, psychology, odbornými poradenskými zařízeními

 • Sledování výkonu ústavní výchovy a vývoje dětí, které byly umístěny do výchovy jiných osob než rodičů

 • Vyhledávání ohrožených dětí a rodin

 • Terénní sociální práce

 • Komplexní poradenská činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 

Mgr. Petra Janečková - sociálně-právní ochrana dětí (kurátor pro děti a mládež, pracovník pro náhradní rodinnou péči)

- výkon agendy v celém správním obvodu

 • Realizace opatření na ochranu nezletilých dětí

 • Spolupráce se soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR, Probační a mediační službou ČR, školami, dětskými lékaři, psychology, odbornými poradenskými zařízeními

 • Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy

 • Plnění úkolů stanovených v trestním a přestupkové řízení proti mladistvým

 • Pomoc rodičům/jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 • Sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy

 • Komplexní poradenská činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

 • Nové žádosti žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu

 • Sledování dětí v náhradní rodinné péči

 • Terénní sociální práce

 

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí

V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, má orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Horažďovice zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany pro obec s rozšířenou působností Horažďovice.

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů tohoto orgánu.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 

Přílohy, které jsou v textu zmíněny, jsou v tištěné verzi k nahlédnutí u vedoucí odboru, č. kanceláře 018.

 

Eva Holá DiS.  – sociální pracovník (sociální práce)

- výkon agendy v celém správním obvodu 

 • sociální pracovník MěÚ Horažďovice (provádění odborných činností, sociálního poradenství, terénní práce a analýza sociální situace klienta)

 • kurátor pro dospělé

 • evidence a vydávání receptů a žádanek na omamné látky dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

 • výkon opatrovnické funkce u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům

 • stanovení úhrady za stravu a péči u dětí umístěných v pobytových zařízení sociálních služeb

 • agenda zvláštního příjemce důchodů

 • realizace protidrogové politiky

 • sociální služby, plánování a rozvoj sociálních služeb, zajištění dostupnosti

 • problematika národnostních menšin a etnických skupin

  

Ing. Lucie Oudová DiS. - sociální pracovník (sociální práce)

- výkon agendy v celém správním obvodu

 • sociální pracovník MěÚ Horažďovice (provádění odborných činností, sociálního poradenství, terénní práce a analýza sociální situace klienta)

 • sociální práce s jednotlivými cílovými skupinami – zaměření rodiny s dětmi a další skupiny osob

 • evidence a vydávání parkovacích průkazů (zvláštní označení O7 motorových vozidel přepravujících osoby zdravotně postižené)

 • zajišťuje dostupnost sociálních služeb 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ