SPRÁVNÍ ODBOR | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

SPRÁVNÍ ODBOR
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Správní odbor

Vedoucí odboru - Ing. Hana Pavelcová - tel. 371 430 563

Činnost odboru:

Vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti. Zaměstnává 6 zaměstnanců včetně vedoucího odboru.

 • vykonává státní správu podle příslušných zákonů (vydává rozhodnutí l. stupně)
 • provádí sčítání lidu
 • vede centrální evidenci obyvatel, zaznamenává změny, vydává podklady pro evidence obyvatel všech obecních úřadů v rámci ORP Horažďovice
 • přijímá a vyřizuje žádosti o občanské průkazy, žádosti o zaevidování změny údaje o místu trvalého pobytu, návrhy na zrušení místa trvalého pobytu, žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, vydává  občanské průkazy a cestovní doklady ve zkrácené lhůtě s omezenou platností, zabezpečuje pracoviště systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými údaji)
 • v souvislosti se změnami názvů ulic provádí změny v osobních dokladech občanů a v evidenčních kartách obyvatel
 • provádí vidimaci a legalizaci, provádí školení a následné přezkoušení podle zákona o vidimaci a legalizaci pro celé správní území ORP MěÚ Horažďovice
 • vede matriční knihy, vydává matriční doklady (výpisy z knih narození, manželství a úmrtí v matričním obvodě MěÚ Horažďovice)
 • provádí kontroly výkonu matriční agendy na matričních úřadech spadajících do ORP Horažďovice, provádí školení a následné přezkoušení matrikářů pro uvedené matriční úřady
 • přijímá dotazníky k uzavření manželství civilním i církevním způsobem, vyřizuje žádosti o uzavření manželství na jiných vhodných místech, zabezpečuje výkon obřadu dle zákona
 • rozhoduje o povolení k uzavření manželství zástupcem
 • zapisuje rozsudky o rozvodu do matričních knih, přijímá oznámení manželů k návratu předchozího příjmení po rozvodu ve stanovené lhůtě
 • vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizím státním příslušníkem v cizině, vyhotovuje doklady pro použití v cizině
 • provádí vyšší ověření pro matriční úřady ORP Horažďovice
 • zabezpečuje podklady pro Zvláštní matriku v Brně
 • rozhoduje o povolování změn jmen nebo příjmení v rozsahu působnosti matričního úřadu, přijímá prohlášení o přijetí druhého jména
 • nabírá žádosti o osvědčení o státním občanství
 • zabezpečuje předávání udělení státního občanství
 • zhotovuje zápisy o určení otcovství
 • provádí kontrolu žádostí o výpisy z rejstříku trestů
 • vede hřbitovní agendu, připravuje nájemní smlouvy
 • zařizuje agendu podatelny, příjem e.mailových zpráv pro celý úřad, příjem podání s elektronickým podpisem
 • vede evidence jubilantů, jubilejních sňatků, zasílá blahopřání, zařizuje osobní návštěvy u jubilantů ve spolupráci s SPOZ, organizuje vítání občánků ve spolupráci s SPOZ, zajišťuje oslavy jubilejních sňatků
 • vybírá správní a místní poplatky vyplývající z vykonávané agendy
 • projednává přestupky na úseku občanského soužití, dopravní přestupky a dále přestupky i na jiných úsecích dle pokynu RM, ukládá sankce podle právních předpisů, vede evidenci přestupků, spolupracuje s PČR, MěP a Státním zastupitelstvím
 • vypracovává posudky  a zprávy pro PČR a soudy
 • vede evidenci nedoplatků, provádí jejich vymáhání, podává návrhy k soudu na exekuční řízení
 • vymáhá nedoplatky (pokuty, penále) jiných odborů kromě finančního odboru
 • vyřizuje agendu ztrát a nálezů
 • zabezpečuje zveřejňování na úřední desce MěÚ, vede evidenci zveřejňovaných listin
 • připravuje podklady pro sloučení nebo rozdělení obcí
 • přijímá oznámení o konání shromáždění, stanovuje podmínky konání, případně zakazuje shromáždění
 • vykonává působnost registračního úřadu při komunálních volbách
 • vede a aktualizuje seznamy voličů
 • organizačně a technicky zabezpečuje volby do zákonodárných sborů, komunální volby, referenda
 • materiálně zabezpečuje chod úřadu, zajišťuje objednávky a jejich realizace, připravuje rozpočet pro správu, provádí likvidaci faktur, potvrzuje výdajové pokladní doklady
 • shromažďuje smlouvy týkající se správy
 • vede evidenci vyhlášek, nařízení, směrnic a řádů
 • připravuje podklady pro vyřizování pojistných událostí
 • vede evidenci razítek a klíčů
 • plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou, starostou, místostarostou a tajemníkem i úkoly uložené příslušnými orgány
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ