SPRÁVNÍ ODBOR | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

SPRÁVNÍ ODBOR
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Správní odbor

Vedoucí odboru - Ing. Hana Pavelcová- tel. 371 430 563

Činnost odboru:

Vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti. Zaměstnává 5 zaměstnanců včetně vedoucího odboru.

Hlavní činnosti odboru:
1. vykonává státní správu podle příslušných zákonů (vydává rozhodnutí l. stupně)
2. provádí sčítání lidu
3. rozhoduje o zákazu zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav
4. vede centrální evidenci obyvatel, zaznamenává změny, vydává podklady pro evidence obyvatel všech obecních úřadů v rámci ORP Horažďovice
5. přijímá a vyřizuje žádosti o občanské průkazy, žádosti o zaevidování změny údaje o místu trvalého pobytu, návrhy na zrušení místa trvalého pobytu, žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, vydává  občanské průkazy a cestovní doklady ve zkrácené lhůtě s omezenou platností, zabezpečuje pracoviště systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými údaji)
6. v souvislosti se změnami názvů ulic provádí změny v osobních dokladech občanů a v evidenčních kartách obyvatel
7. provádí vidimaci a legalizaci, provádí školení a následné přezkoušení podle zákona o vidimaci a legalizaci pro celé správní území ORP MěÚ Horažďovice
8. vede matriční knihy, vydává matriční doklady (výpisy z knih narození, manželství a úmrtí v matričním obvodě MěÚ Horažďovice)
9. provádí kontroly výkonu matriční agendy na matričních úřadech spadajících do ORP Horažďovice, provádí školení a následné přezkoušení matrikářů pro uvedené matriční úřady
10. přijímá dotazníky k uzavření manželství civilním i církevním způsobem, vyřizuje žádosti o uzavření manželství na jiných vhodných místech, zabezpečuje výkon obřadu dle zákona
11. rozhoduje o povolení k uzavření manželství zástupcem
12. zapisuje rozsudky o rozvodu do matričních knih, přijímá oznámení manželů k návratu předchozího příjmení po rozvodu ve stanovené lhůtě
13. vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizím státním příslušníkem v cizině, vyhotovuje doklady pro použití v cizině
14. provádí vyšší ověření pro matriční úřady ORP Horažďovice
15. zabezpečuje podklady pro Zvláštní matriku v Brně
16. rozhoduje o povolování změn jmen nebo příjmení v rozsahu působnosti matričního úřadu, přijímá prohlášení o přijetí druhého jména
17. nabírá žádosti o osvědčení o státním občanství
18. zabezpečuje předávání udělení státního občanství
19. zhotovuje zápisy o určení otcovství
20. provádí kontrolu žádostí o výpisy z rejstříku trestů
21. vede hřbitovní agendu, připravuje nájemní smlouvy,  vede agendu vojenských  a válečných hrobů pro celé ORP Horažďovice
22. zařizuje agendu podatelny, příjem e.mailových zpráv pro celý úřad, příjem podání s elektronickým podpisem
23. vede evidence jubilantů, jubilejních sňatků, zasílá blahopřání, zařizuje osobní návštěvy u jubilantů ve spolupráci s SPOZ, organizuje vítání občánků ve spolupráci s SPOZ, zajišťuje oslavy jubilejních sňatků
24. vybírá správní a místní poplatky vyplývající z vykonávané agendy
25. projednává přestupky na úseku občanského soužití, dopravní přestupky a dále přestupky i na jiných úsecích dle pokynu RM, ukládá sankce podle právních předpisů, vede evidenci přestupků, spolupracuje s PČR, MěP a Státním zastupitelstvím
26. vypracovává posudky  a zprávy pro PČR a soudy
27. vede evidenci nedoplatků, provádí jejich vymáhání, podává návrhy k soudu na exekuční řízení
28. vymáhá nedoplatky (pokuty, penále) jiných odborů kromě finančního odboru
29. vyřizuje agendu ztrát a nálezů
30. zabezpečuje zveřejňování na úřední desce MěÚ, vede evidenci zveřejňovaných listin
31. připravuje podklady pro sloučení nebo rozdělení obcí
32. přijímá oznámení o konání shromáždění, stanovuje podmínky konání, případně zakazuje shromáždění
33. vykonává působnost registračního úřadu při komunálních volbách
34. vede a aktualizuje seznamy voličů
35. organizačně a technicky zabezpečuje volby do zákonodárných sborů, komunální volby, referenda
36. materiálně zabezpečuje chod úřadu, zajišťuje objednávky a jejich realizace, připravuje rozpočet pro správu, provádí likvidaci faktur, potvrzuje výdajové pokladní doklady
37. shromažďuje smlouvy týkající se správy
38. vede evidenci vyhlášek, nařízení, směrnic a řádů
39. připravuje podklady pro vyřizování pojistných událostí
40. vede evidenci razítek a klíčů
41. plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou, starostou, místostarostou a tajemníkem i úkoly uložené příslušnými orgány

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ